Điện Tử

Điện Tử Cơ Bản   :           _ Dòng điện 1 chiều DC 
                                                  _ Điện từ trường
                                                  _ Sử dụng đồng hồ do dạng kim VOM
                                                  _ Sử dụng đồng hồ đo dạng số Digital
                                                  _ Tụ điện
                                                  _ Điện trở

Khối Cao Áp LCD

Board Cao Áp LCD

Máy tính :               _ Cấu tạo chuột máy tính
                                                 _ Cấu tạo Máy In