Cách mắc công tơ điện 1 pha 2 dây


1. Dây pha (nóng) vào
2. Dây pha (nóng) ra
3. Dây trung hòa vào
4. Dây trung hòa ra

Thực tế cấu tạo bên trong công tơ điện thì dây số 3 và dây số 4 đấu chung nhau.
Chú ý mắc dây đúng như trên để có hiệu quả cao nhất.
Để xác định dây Pha (nóng) thì ta dùng bút thử điện, dây nào làm bút thử điện đỏ thì là dây Pha (nóng)